Slezské písně O projektu Tiráž

Digitální vědecká edice Slezských písní Petra Bezruče
© Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

logo UČL

Tituly Kritické hybridní edice připravuje ediční a textologické oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis a Památníkem národního písemnictví v Praze. KHE je primárně určena k vydávání děl novočeské literatury, zaměřuje se na edice souborů autorských děl i na jednotlivé literární památky a  dovoluje zachytit jejich někdy velmi bohatou a složitou textovou historii. Název Kritická hybridní edice se prvním termínem v titulu vztahuje ke způsobu zpracování materiálu, tj. ke kritice textu, výrazem hybridní k médiu a spolu s tím též k typu vydání a pojmem edice odkazuje k organizovanému, vnitřně členěnému celku. KHE se tedy hlásí k tradici kritického vydávání a představuje uspořádané dílo souběžně v podobě knižního čtenářského vydání a ve formě digitální vědecké edice.

Adresátem digitální vědecké edice je především zájemce o hlubší studium historie a geneze prezentovaného díla. Tomu odpovídá také nátok zpřístupnit relevantní materiál v jeho maximálním úhrnu, a to v původní pramenné podobě, doplněný extenzivním aparátem. Tento prvotní požadavek vedl právě také k volbě digitálního média. To umožňuje na jednom místě shromáždit – v případě Slezských písní Petra Bezruče – soubor veškerých relevantních variant básní této sbírky, jak vydaných tiskem (časopisecké a knižní otisky), tak dochovaných v rukopisech (čistopisy, ale též náčrty či fragmenty, korektury). Rukopisy jsou v edici vždy prezentovány jako faksimile, jakožto transkripce, podána je i jejich geneticky výsledná podoba v diplomatickém znění. Nedílnou součástí digitální vědecké edice je kritický aparát, jenž zahrnuje informace o historii textu a synoptický záznam různočtení. Aplikace prostřednictvím specializovaných modulů umožňuje zachytit proměny kompozice Slezských písní a nabízí vizualizaci kvantitativních proměn jednotlivých verzí textu. Shromážděným materiálem je možné současně procházet za pomoci časové osy vyčleňující důležité skutečnosti z autorova života a přinášející souhrnný přehled o vydavatelských osudech Slezských písní. Časová osa též prezentuje bohatý dokumentační materiál k historii sbírky.

Knižní čtenářské vydání se od digitální vědecké edice liší uspořádáním i způsobem edičního zpracování textu. Jako základ nové edice volíme znění Slezských písní z prosince roku 1928, tedy podobu sbírky z období před tím, než Bezruč začal text svých básní plošně upravovat, čímž došlo – jak ukázala již dobová kritika – k jejich značnému uměleckému znehodnocení. Knižní čtenářská edice přináší nově revidovaný a kriticky ověřený text sbírky doplněný edičním komentářem. V něm čtenář nalezne též básně ze Slezských písní, které nejsou součástí zvoleného základního vydání. Na rozdíl od digitální vědecké edice je text sbírky v knižním vydání podroben z hlediska jazykové (zvl. pravopisné) úpravy aktualizaci (viz Komentář čtenářského vydání).

Čtenářské knižní a digitální vědecké vydání Slezských písní Petra Bezruče jsou edičně řešeny odlišně, digitální edice tvoří základ, o nějž se čtenářské vydání svým pojetím opírá, společně pak nabízejí čtenářům spektrum možností, jak básníkovu sbírku číst a studovat.

Kritická hybridní edice
Řídí Jiří Flaišman a Michal Kosák
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
První knižní čtenářské vydání s příbalovým DVD (2014 [2016]) vyšlo za přispění Ministerstva kultury ČR a prostředků z programu Strategie AV21 Paměť v  digitálním věku.


Publikace vznikla v rámci výzkumného záměru Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i. (RVO: 68378068).


Projekt Kritické hybridní edice je realizován ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis a Památníkem národního písemnictví v Praze.

Edice Slezských písní Petra Bezruče vznikla ve spolupráci se Slezským zemským muzeem (Památníkem Petra Bezruče).


Při práci na edici byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (kód ORJ: 90136).


Petr Bezruč
Slezské písně

K vydání připravili pracovníci edičního a textologického oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Michal Kosák a Jiří Flaišman ve spolupráci s Kristýnou Merthovou.


Recenzovali Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D., a doc. PhDr. Michael Špirit, Ph.D.


Grafická úprava knižní a digitální edice Markéta Jelenová


Digitální edici zpracoval Karel Klouda


Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. (Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1, www.ucl.cas.cz) ve spolupráci s nakladatelstvím Filip Tomáš — Akropolis (5. května 1338/43, 140 00 Praha 4, www.akropolis.info) a Památníkem národního písemnictví (Strahovské nádvoří 1, Praha — Hradčany, www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz) v roce 2022 jako třetí svazek KHE


V tomto uspořádání vydání v KHE druhé

© Petr Bezruč — dědicové/heirs (Slezské zemské muzeum), 2022

© Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2022

© Filip Tomáš — Akropolis, 2022

© Památník národního písemnictví, 2022

© Edition and commentary — Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2022

© All texts and images all rights reserved, 2022

© Graphic and Cover Design — Markéta Jelenová, 2022


ISBN 978-80-7658-043-5 (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)

ISBN 978-80-7470-421-5 (Filip Tomáš — Akropolis)

ISBN 978-80-87376-90-4 (Památník národního písemnictví)

ISBN 978-80-7658-044-2 (Mobi — Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)

ISBN 978-80-7470-422-2 (Mobi — Filip Tomáš — Akropolis)

ISBN 978-80-87376-91-1 (Mobi — Památník národního písemnictví)

ISBN 978-80-7658-045-9 (ePUB — Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)

ISBN 978-80-7470-423-9 (ePUB — Filip Tomáš — Akropolis)

ISBN 978-80-87376-92-8 (ePUB — Památník národního písemnictví)