181016. 11. 1810

Marii Anně (1781—1840) a Antonínu (1769—1843) Máchovým se na pražském Újezdě narodil syn Hynek.

Fotokopie zápisu o narození v matrice vedené farním úřadem u Panny Marie Vítězné

181229. 9. 1812

Narodil se Hynkův bratr Michal.

1817asi 1817—1821

Mácha navštěvuje farní školu u Svatého Petra.

18211821—1824

Dochází do hlavní školy k piaristům (v Panské ulici).

Vysvědčení z třetí třídy hlavní školy u piaristů na Novém Městě z roku 1824

18241824—1828

Studuje čtyři gramatikální ročníky novoměstského gymnázia.

1826asi 1826

Rodina se usazuje na Dobytčím trhu (dnešním Karlově náměstí), kde Máchův otec provozuje krupařský krámek.

18281828—1830

Absolvuje první a druhý humanitní ročník novoměstského gymnázia.

Vysvědčení z novoměstského gymnázia v Praze z 23. 1. 1830

1828 a 1829

Tráví prázdniny u příbuzných v Měšeticích — pobyt je spojen s cestami do přírody a návštěvami hradů.

18291829

Vzniká část Máchových německy psaných básní.

před 1830

První dochovaný česky psaný básnický pokus pod názvem Straba.

18301830—1832

Absolvuje tzv. filozofická studia na pražské univerzitě.

1831prosinec 1831

První otištěná báseň Svatý Ivan v časopisu Večerní vyražení.

1832léto 1832

První série výprav s přáteli, mj. po hradech a zříceninách (Bezděz, Karlštejn, Kokořín ad.).

Kresba hradu Houska na s. 45 Zápisníku

1832—1836

Studium práv na pražské univerzitě.

183320. 8. — asi 6. 9. 1833

První cesta do Krkonoš, následuje první verze Pouti krkonošské.

zima 1833—1834

Seznamuje se s Eleonorou (Lori) Šomkovou (1817—1891), svou pozdější snoubenkou.

18341834

Výrazně narůstá Máchova publikační aktivita. V prvním ročníku Tylových Květů českých otiskuje prózu Křivoklad s volným doslovem (v únoru až dubnu), prózy Večer na Bezdězu (v květnu) a Marinka (v červnu) a celkem pět písňových textů (v lednu a říjnu).

po 16. 4. 1834

Po tomto datu, nejspíše však až v druhé polovině roku se v Zápisníku na s. 100, 103 a 104 objevují první záznamy anticipující text Máje i sám název pozdější básně. Patrně souběžně s nimi v několika fázích vzniká hlavní z raných pramenů, tzv. Náčrt Máje. Následně se v Zápisníku na s. 115 objevuje i předloha pozdějšího 423. verše Máje „V rozlehlých rovinách spí bledé lůny svit“.

srpen—září 1834

Podniká s Antonínem Strobachem pěší cestu do severní Itálie.

Cestovní pas k cestě do Benátek a Milána, vystavený Magistrátem hlavního města Prahy 2. 8. 1834 (úvodní strana)
Začátek Deníku z cesty do Itálie

prosinec 1834 — konec roku 1835

Jako ochotník hraje ve Stavovském divadle a v divadle U Kajetánů.

1835květen a srpen 1835

Květech je otištěno celkem pět textů písní, napsaných však patrně dříve.

17. 9. 1835

V deníku, který si Mácha v této době začal psát, nalézáme k tomuto datu záznam, jehož podtržená část textově souvisí se sérií oxymór ze třetího a čtvrtého zpěvu Máje.

poslední měsíce roku 1835

Pracuje na próze Cikáni.

Začátek rukopisného fragmentu prózy Cikáni

1836asi začátek února 1836

Pražský cenzor Jan Nepomuk Václav Zimmermann zakazuje vydání Cikánů (přípisem „non admittitur“), současně však patrně básníka vybízí, aby dokončil svůj Máj. Mácha už má v době prvních jednání s cenzorem hotové nejméně úvodní tři zpěvy.

únor 1836

Cenzor Zimmermann schvaluje Máj k otištění, avšak vymiňuje si v textu změny („mutatis mutandis admittitur“), nám blíže neznámé.

30. 3. 1836

Započíná sazba Máje na Máchovy náklady u tiskaře Jana Spurného.

23. 4. 1836

Z tiskárny obdrží Mácha přibližně sto přednostních výtisků Máje; zbytek objednaného nákladu, jejž tvoří laciné exempláře v měkké slepé obálce, dostává později.

Titulní list

duben—květen 1836

V těchto měsících obesílá Mácha své mimopražské přátele, oznamuje jim vydání básně a prosí, aby mu sháněli zájemce o exempláře. Máj, prodávaný samotným autorem, jde podle sdělení přátelům dobře na odbyt.

31. 5. 1836

Vychází první, negativní recenze Máje. Autorem je Jan Slavomír Tomíček, otištěna je v České včele.

22. 6. 1836

Ve vídeňském časopisu Österreichisches Morgenblatt se objevuje pozitivní nepodepsaná recenze, oceňující zejména Intermezzo I.

19.—21. 7. 1836

V lipském časopisu Unser Planet je anonymně uveřejněn obsáhlý blok recenzí české beletrie, v němž je největší pozornost věnována Máji; v rámci pozitivního komentáře se objevuje také zřejmá textová filiace s Máchovým tzv. Výkladem Máje. Součástí recenzního bloku je i úplný německý překlad Intermezza I, vůbec první publikovaný převod Máchova textu do cizího jazyka.

21. 7. 1836

Josef Kajetán Tyl otiskuje v Květech svoji recenzi Máje, v níž Máchovi přiznává básnické kvality, ale mnohem větší důraz klade na nedostatek vlastenecké tendence.

druhá polovina roku 1836

V periodickém zpěvníku Věnec ze zpěvů vlastenských uvitý a obětovaný dívkám vlastenským vychází pod názvem Píseň text dedikační básně k Máji se zhudebněním Hermana Skřivana. Celé číslo zpěvníku cenzura později bez námitek schvaluje k tisku.

6. 8. 1836

Mácha v Praze úspěšně ukončuje studia práv.

Závěrečné vysvědčení z právnických studií na pražské univerzitě ze 6. 8. 1836

27. 9. 1836

Odchází do Litoměřic, aby zde nastoupil místo koncipienta v advokátní kanceláři Josefa Filipa Durase.

1. 10. 1836

Lori Šomkové a Máchovi se v Praze narodil syn Ludvík. Lori se stěhuje k Máchovým rodičům. Dítě je neduživé a Mácha několikrát cestuje mezi Litoměřicemi a Prahou.

23. 10. 1836

Účastní se hašení požáru na předměstí Litoměřic. Dál dochází do kanceláře a připravuje přestěhování snoubenky a syna k sobě. Svatbu s Lori plánuje na 8. 11.

1. 11. 1836

Mácha začíná trpět střevními potížemi, dál ovšem dochází do zaměstnání.

noc na 5. 11. 1836

Máchův zdravotní stav se prudce zhoršuje, ráno žádá o lékaře.

6. 11. 1836

Okolo třetí hodiny ráno Mácha dehydratovaný a zcela vysílený umírá, patrně na cholerinu.

Zápis o úmrtí v matrice vedené farním úřadem v Litoměřicích

8. 11. 1836

Za účasti Michala Máchy se koná v Litoměřicích pohřeb.

listopad 1836

V dvojčísle 3—4 Časopisu Českého museum vychází negativní recenze na Máj od Josefa Krasoslava Chmelenského. V připojené poznámce pod čarou se píše o skonu nadějného básníka.

listopad—prosinec 1836

Květech vycházejí v nebývalém počtu básnické nekrology na Máchu, v nichž se zpravidla připomíná Máj: od Karla Sabiny (17. 11.), Františka Ladislava Riegera (1. 12.), Jana Vlčka (8. 12.), Karola Kuzmányho (29. 12.). Opožděně se k nim připojuje též báseň od Karola Štúra (7. 9. 1837).

24. 12. 1836

Ve Lvově v příloze Rozmaitości novin Gazeta Lwowska vychází recenze od významného polského básníka Augusta Bielowského, jež hovoří o Máji velmi pochvalně.

18371837

V první třetině roku 1837 vystupuje Karol Kuzmány v banskobystrické Hronce na obranu Máchy, Jana Kollára a Františka Matouše Klácela proti Chmelenského kritikám.

5. 7. 1837

Máchův syn Ludvík v devíti měsících věku umírá.

1837—1840

Podle bibliografických soupisů (Josef Václav Justin Michl, Antonín Hansgirg) má zbylé výtisky prvního vydání Máje v komisi Martin Neureutter.

1843konec roku 1843

V pražském almanachu Libussa na rok 1844 vychází úplný německý překlad Máje, pořízený Siegfriedem Kapperem.

Začátek překladu Máje v almanachu Libussa

18451845

Vychází první díl Máchových pozůstalých spisů, na jehož přípravě se podílel zejména Karel Sabina a básníkův bratr Michal; obsahuje nekompletní MájÚvod povahopisný od Sabiny, v němž je publikován i text tzv. Výkladu Máje. Edice nepokračuje, zřejmě z finančních důvodů.

Obálka
Titulní list

18511851

Od 20. 3. vychází v Mikovcově časopisu Lumír prvních sedm kapitol prózy Cikáni.

18571857

Poprvé vychází v úplnosti knižně próza Cikáni.

Titulní list prvního vydání

1861druhá polovina roku 1861

V pražském nakladatelství I. L. Kober vycházejí ve dvou svazcích první relativně kompletní Máchovy spisy, zahájené Májem. Jimi je poprvé představeno Máchovo literární dílo široké čtenářské obci.

Titulní list

18711871

Umírá Michal Mácha, básníkův mladší bratr.

18861886

František Bačkovský publikuje jubilejní vydání Máje, jež po sérii edic v nakladatelství I. L. Kobra, navazujících na vydání z roku 1861, poprvé vychází přímo ze znění prvního vydání.

Obálka

18911891

Umírá Eleonora (Lori) Šomková, Máchova snoubenka a matka jeho dítěte.

19051905

Václav Flajšhans vydává první edici Máje označenou jako kritická a ponechávající všechny zvláštnosti Máchova jazyka včetně chyb.

Titulní list

19061906

Vychází soubor Máchových spisů v uspořádání Jaroslava Šťastného.

Obálka

1906–1907

Vychází Máj v příloze k máchovské monografii Jana Voborníka. Pravopis je výrazně modernizován.

1906–1907

Vychází soubor Máchových spisů v uspořádání Jaroslava Vlčka.

Přední desky

19101910

Vychází výbor Máchových spisů v uspořádání Františka Sekaniny. Přičiněním téhož editora je publikováno i faksimile prvního vydání Máje.

Obálka

1916podzim 1916

Jan Šafránek v rodinné knihovně Krouských v Katusicích u Mladé Boleslavi nalézá rukopis Máje. Dne 18. 10. 1916 ho předává Václavu Flajšhansovi k posouzení. K výročí Máchova úmrtí vydává Flajšhans faksimile tohoto rukopisu.

První strana rukopisu
Rukopis Máje, s. 13

19191919

František Krčma vydává první ze série svých kritických vydání Máje.

19281928

Knižního vydání se dočkala vědecká práce Jana Mukařovského Máchův Máj. Estetická studie.

Obálka

1928–1929

Vychází kritická edice Máchova souborného díla uspořádaná Františkem Krčmou ve třech svazcích.

Titulní list

19291929

František Krčma poprvé uveřejňuje tzv. Náčrt Máje – mylně jako součást Máchova Zápisníku. Albert Vyskočil vydává výbor z Máchova díla.

Obálka

19351935

Karel Polák vydává čtenářskou edici Máje. Nové redakce tohoto vydání budou následovat v letech 1938 a 1941.

19361936

Historicky nejvýznamnější Máchovo výročí přináší nespočet veřejných akcí, přednášek, výstav apod. Vycházejí sborníky Ani labuť ani Lůna (ed. Vítězslav Nezval), Karel Hynek Mácha. Osobnost, dílo, ohlas (ed. Arne Novák) a Máchovy ohlasy (ed. Hana Humlová). Máj v tomto roce vychází pravděpodobně osmnáctkrát.

Obálka

19361936–1940

Vychází série vydání Máje v jazykově modernizované úpravě Bedřicha Beneše Buchlovana.

Obálka Buchlovanova vydání Máje z roku 1945

19381938

Vychází sborník strukturalisticky orientovaných studií Torso a tajemství Máchova díla, redigovaný Janem Mukařovským.

Přebal

19381. 10. 1938

Krátce před nacistickým záborem českého pohraničí jsou Máchovy ostatky v Litoměřicích exhumovány a převezeny do Prahy. Následně probíhá jejich vědecký výzkum, o němž je podána zpráva v publikaci Jiřího Malého a Miloslava Novotného Návrat Karla Hynka Máchy (1939).

Obálka

19396.–7. 5. 1939

Tzv. druhý pohřeb K. H. Máchy v Praze se stává veřejnou demonstrací proti nacistickým okupantům.

19401940

Jiří Karásek ze Lvovic poprvé vydává své tzv. kritické vydání Máje.

Přední desky

19411941–1945

V době okupace se v souvislosti s předpisy týkajícími se zacházení se slovem „Vůdce“ v oficiálních vydáních Máje různě upravuje spojení „Vůdce zhynul“ v textu Intermezza II, nejčastěji na podobu „Pán náš zhynul“. Soukromé tisky, vydání bez vročení nebo antedatovaná do předválečné doby však častěji ponechávají původní znění. Konkrétní cenzurní nařízení k Máji patrně neexistovalo.

19441944 a 1945

František Jílek-Oberpfalcer dvakrát vydává Máj s razantními úpravami pravopisu.

19481948

Vychází první díl z trojsvazkové kritické edice Máchova souborného díla, jež uspořádal Karel Janský.

Přebal

1951duben 1951

Je zatčen Karel Krouský pro neplnění potravních dávek ze svého statku. V souvislosti s tím jeho rodina uschovává originál rukopisu Máje. Ten pak bude nezvěstný čtrnáct let.

1951

Karel Dvořák a Karel Janský vydávají Máchovy Básně v ediční řadě Národní knihovna.

Obálka

19531953

Karel Janský vydává knihu Karel Hynek Mácha. Život uchvatitele krásy, dosud nejpodrobnější Máchův životopis.

Přebal

19561956

Po starších pokusech, zejména Františka Krčmy, vydává Julie Kuncová první významný soupis vydání Máje. Pavel Eisner vydává Okusy Ignaze Máchy, monografii o Máchových německých básních, obsahující i jejich český překlad.

Obálka

19571957

Henri Granjard vydává v Paříži monografii Mácha et la renaissance nationale en Bohême.

19591959

Vycházejí Básně a dramatické zlomky, první svazek kritického vydání Máchova díla v Knihovně klasiků, připravený Karlem Janským.

Přebal

196524. 5. 1965

Karel Krouský předává rukopis Máje Josefu Smrkovskému. Ten rozhoduje, že rukopis i nadále zůstane ve vlastnictví Krouských.

19671967

V redakci Oldřicha Králíka a Růženy Grebeníčkové vychází sborník studií Realita slova Máchova.

Přebal

19691969

Oldřich Králík vydává knihu Demystifikovat Máchu, v níž prohlašuje, že řada Máchových textů včetně některých dopisů jsou ve skutečnosti podvrhy pořízené Sabinou. Tuto teorii Králík prosazoval v řadě specializovaných studií už od poloviny padesátých let.

Přebal

19741974

Jarmila Víšková publikuje čtenářskou edici Máje v rámci antologie Tisíc let české poezie, uspořádané Vladimírem Forstem.

19761976

Rudolf Skřeček připravil nové čtenářské vydání pro výbor z Máchova díla Daleká pouť, který uspořádal Miroslav Červenka (z politických důvodů kryt jménem Mojmíra Otruby).

Přebal

19811981

Pavel Vašák a Rudolf Havel vydávají knihu Literární pouť Karla Hynka Máchy, edici textů recipujících Máchův život a dílo, jež vznikly do roku 1858.

Přebal

19861986

Miloš Pohorský vydává čtenářský soubor z Máchova díla ve dvou svazcích. V redakci Pavla Vašáka vychází sborník studií Prostor Máchova díla.

Přebal
Přebal

19871987

Rudolf Havel vydává čtenářskou edici Máje v rámci výboru z Máchova díla Mrtvé labutě zpěv.

Přebal

19881988

Bohumír Mráz vydává knihu Karel Hynek Mácha: Hrady spatřené, první soubornou edici Máchova výtvarného díla.

Přebal

19891989

Miroslav Červenka vydává v časopisu Česká literatura studii Polymetrie Máchova Máje.

19901990

Josef Stejskal vydává aktualizovaný soupis vydání Máje.

Obálka

19921992

Mojmír Otruba publikuje v časopisu Česká literatura návrh na emendaci slova „vlnky“ ve verši 349 Máje na slovo „větry“.

19971997

Miroslav Červenka vydává jako první svazek řady Česká knižnice soubor Máchových Básní, jazykovou přípravu provedla Marta Soukopová. Reedice budou následovat v letech 2002 a 2015.

Přebal prvního vydání

20002000

Herta Schmidová, Holt Meyer a Irina Wutsdorffová vydávají v Mnichově sborník studií Kapitel zur Poetik Karel Hynek Máchas.

20072007

Xavier Galmiche publikuje ve Švýcarsku reprezentativní výbor z Máchova díla ve francouzském překladu Pèlerin et Brigand de Bohême, zahrnující i Máj.

Obálka

20102010

Ve výročním roce je Máchovi a jeho dílu věnována sekce Kongresu světové literárněvědné bohemistiky a řada dalších veřejných akcí. Vycházejí mj. knihy Růženy Grebeníčkové Máchovské studie, Mojmíra Grygara Skrytá svědectví v díle Karla Hynka Máchy a Dušana Prokopa Kniha o Máchově Máji nebo katalog výstavy KHM 1810–2010 v redakci Dalibora Turečka a Veroniky Faktorové. Miroslav Koloc publikuje aktualizovaný soupis vydání Máje.

Přebal
Přebal
Obálka

20112011

Miloš Pohorský vydává pod názvem Máj, Máj... věčný Máj čtenářskou edici Máje spojenou s edicí faksimile prvního vydání a rukopisu Máchovy básně. Michal Charypar vydává knihu Máchovské interpretace.

Přední desky

20132013

Žoržeta Čolakova s kolektivem vydává v Sofii reprezentativní výbor z Máchova díla v bulharském překladu Izbrano včetně bulharské a české edice Máje.

20152015

Anca Irina Ionescuová vydává v Bukurešti reprezentativní rumunský výbor z Máchova díla Pagini alese (Versuri şi proză) včetně Máje v překladu Alexandry Toaderové.

Obálka

2016od 2016

Rukopis Máje je díky vstřícnosti majitelů nově zpřístupněn k všestrannému přezkoumání v rámci přípravy nového kritického vydání Máchovy básně v Kritické hybridní edici.