[Náčrt Máje] 1 s., LA PNP, Praha, fond Karel Hynek Mácha, 211 × 168 mm
[*]Mág. 1Byl pozdnj wečer; prwnj Mág; 2Wečernj mág; – byl lásky čas; 3Zdál borowy zawaněl hág: – 4Zwal klásky hrám hrdličky hlas. 5Hwězdy w gezeru.zřely 6wřely. 7A hodina, kdy 8která gj kráʃný wěnec wzala 9Ta w uʃta, zraky, čelo gegj 10Půwábnauý žal i smutek pʃala. 11Angel padlý 12Na garo Amaranth swadlý 13Obracený mrtwými zraky 14Byl geště w otcowskau tu ʃtranu, 15Kde gako djtě etc. O kráʃná léta, krásný kragi. 16A slunce nad sinau kdy shorau 17Na západu kdy gasně ʃtálo 18[Nešťastn]Zločincowi neʃťaʃtnému 19Weʃele w mrtwý zrak se smálo. 20dwory bledý stjn gakby w obgetj 21winuli se w saumraku 22tichý kljn 23Dál blýsstj bledý dworů stjn 24Genž k sobě gdau wzdy bljž a bljž 25Gak w obgetj by njž a njž 26Se winuli 27w saumraku kljn 28Neyzaze stjnj [*] ssero hor. 29W čas lásky láskau každý twor 30[A] k růži Nad [k] růžj slawjk zwučně pěl 2 31Swůg wyprawuge lásky žel 1 32Gegi mu gewil wonný wzdech 33Maso – Půl spadalo, w půl geʃťě wiʃj, čerwi 34A kolem lebky [wečerpozd]nj zář 35se wložila, co wěnec z růžj; 36Kostliwau, bledau barwj twář; 37I pod bradu wisjcj kůžj 38Wjtr si dutau lebkau hrál 39Gakby se [on z h]mrtwý z hlaubi smál, 40Sem tam polétal dlauhý wlás 41gGegž h[o]bjlé lebce nechal čas 42A rosné kapky spod se rděly 43Gakoby [*]lebky zraky duté 44Wečernj krásau máge hnuté 45Se w žaluplných slzách stkwěliy. + 46+ Ač žádná žjla wjc nebige 47Předc každá w čerwa zmněněná 48[P]Zas giný nowý žiwot žige. 49A každy čerw se z gara těssj    dawn 50Popsánj gitra. 51Kdo bljžj se? – Stůg!, kdosem kdo gdeš! – 52Chraň se tohoto mjsta zlého! – 53Ty Miládo? – Co ty tu chceš? – 54Gdeš nawsstiwit milence swého? – 55Gak bledá gsi; – Gak uwadlé 56Na lebku hledj zraky twé; – 57Obrať pryč mrtwé oko swé! – 58Chceš zljbati rty odpadlé, 59Že s takau tauhau wzhůru žřjš? 60To milencem twým býti mnjš? 61Ten čerwů rog? 62↨[M*]d[*]↨ 63dawn 64Lednat[á] g[e]ž kůra kryge. – 65Wssak gen zdá se ledem býti; – 66Pod tim ledem srdce bige 67A to srdce, – djwko – cjtj. 68Cjtj strassně, cjtj wřelé 69Mágowý čas 70Zpusobil čerwům slawný kwas. 71dáwno [I] 72TeWčeregssj čas [dáwno][a den] 73co přes to dál, pauhý 74tosento sen. Str. 104.